:::

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยออกแบบให้เข้าถึงทุกหน้าอย่างง่ายดาย รายละเอียดในเว็บไซต์แบ่งออกเป็นสามโซนหลักๆคือ:

โซนฟังก์ชั่นด้านบน 2. โซนเมนูด้านซ้าย 3. โซนเนื้อหาตรงกลาง

เว็บไซต์นี้มีการตั้งค่าเมนูลัด﹝Accesskey﹞ดังต่อไปนี้:
Alt+U:โซนฟังก์ชั่นด้านขวาบน ซึ่งประกอบด้วยกลับไปยังหน้าหลัก เว็บไซต์ต่างๆ ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษาจีนและอังกฤษ
Alt+L:โซนเมนูด้านซ้าย ประกอบด้วยลิ้งค์ของบทความที่เกี่ยวข้อง
Alt+C:โซนเนื้อหาตรงกลาง ประกอบด้วยเนื้อหาหลักของเว็บไซต์
Alt+F:โซนท้ายของเว็บไซต์ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นด้านล่างของเว็บไซต์