:::
  • 1.ที่ฟาร์มมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวหรือไม่

    ที่ฟาร์มมีอาสาสมัครทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้ต่างๆ (เมื่อมาเป็นหมู่คณะ 15 คนขึ้นไป)
    ขั้นตอนการจอง:เมื่อจองเข้าฟาร์มเป็นหมู่คณะแล้ว→ผู้จองโทรเข้ามาที่ฟาร์ม→แจ้งโปรแกรมเที่ยวและเวลา→จัดเจ้าหน้าที่นำเที่ยว